Czy bezdechy s� niebezpieczne dla zdrowia?

Podczas ka�dego okresu bezdechu m�zg otrzymuje sygna� do obudzenia cz�owieka ze snu w celu przywr�cenia normalnego oddychania i w konsekwencji sen jest wyj�tkowo p�ytki i przerywany. Tak wi�c u osoby u kt�rej wyst�puje kilkadziesi�t bezdech�w w czasie godziny snu, wyst�puje r�wnie� kilkadziesi�t wybudze� ze snu, za ka�dym razem z licznymi dodatkowymi niekorzystnymi tego efektami. Przede wszystkim za ka�dym razem, kiedy wyst�puje przerwa w oddychaniu, dochodzi do trwaj�cego d�u�ej lub kr�cej niedotlenienia tkanek. Dochodzi do wzrostu ci�nienia t�tniczego i przyspieszenia czynno�ci serca.

Konsekwencjami nieleczonego bezdechu mog� by� liczne schorzenia og�lnoustrojowe.
W ci�gu ostatnich lat w toku szeregu bada� potwierdzono, �e zaburzenia oddychania podczas snu mog� by� przyczyn� lub nasila� objawy ju� istniej�cych chor�b, w tym:

- nadci�nienia t�tniczego,
- nadci�nienia p�ucnego,
- choroby niedokrwiennej serca - wyst�powanie bezdech�w zwi�ksza ryzyko zawa�u,
- zaburze� rytmu serca,
- niewydolno�ci serca,
- zaburze� kr��enia m�zgowego- wyst�powanie bezdech�w zwi�ksza ryzyko udaru,
- nietolerancji glukozy, cukrzycy, zespo�u metabolicznego.

Okazuje si�, �e w�r�d chorych cierpi�cych na nadci�nienie czy chorob� niedokrwienn� serca du�� grup� stanowi� osoby, u kt�rych wyst�puj� zaburzenia oddychania podczas snu. Lekarze interni�ci, kardiolodzy, lekarze rodzinni coraz cz�ciej kieruj� swoich pacjent�w na badanie "nocne" w celu potwierdzienia lub wykluczenia choroby. Prawid�owe zdiagnozowanie bezdech�w pozwala na rozpocz�cie terapii. Leczenie, poza popraw� komfortu �ycia zmniejsza ryzyko zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca, wyst�pienia zawa�u czy udaru, a przez to przyczynia si� do wyd�u�enia �ycia chorego!

Osoby cierpi�ce na zaburzenia oddychania podczas snu mog� r�wnie� uskar�a� si� na przyrost masy cia�a, poranne b�le g�owy, problemy z pami�ci�, depresj�, nycturi� (potrzeb� cz�stego korzystania z �azienki w nocy) oraz impotencj�. Dzieci mog� zachowywa� si� nadaktywnie. Nieleczony bezdech, tak samo jak deficyt snu, negatywnie wp�ywa na wydajno�� w� pracy oraz staje si� cz�st� przyczyn� wypadk�w samochodowych.

 

 

© All Right Reserved. Design by Broad Com.

Millemedica
Mille Medica Centrum Laryngologii i Alergologii
ul. Lanciego 13, 02-792 Warszawa
www.millemedica.pl
Materia� wydrukowany ze strony www.chrapanie-bezdech.pl
Wszelkie prawa zatrze�one. Przedruk jak r�wnie� inne wykorzystanie bez zgody autor�w jest �amaniem praw autorskich.
Wiadomo�ci zawarte na stronie, s� tylko om�wieniem tematu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat leczenia chrapania i bezdech�w nale�y skonsultowa� si� z lekarzem.